Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và các quy định về BHXH cho người lao động làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP

Thứ sáu - 21/02/2020 08:58
Ngày 17.02.2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đ ã có văn bản hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xây dựng thang, bảng lương và các quy định về BHXH cho người lao động làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 15301/KH-UBND ngày 31/12/2019.
Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và các quy định về BHXH cho người lao động làm việc theo HĐLĐ tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
Về xây dựng thang lương, bảng lương
Xác định bậc 1 trong thang lương, bảng lương theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ. Theo đó, mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do cơ quan, đơn vị xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó: Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương thì cơ quan, đơn vị phải tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn và công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi cơ quan, đơn vị hoạt động (đối với cơ quan, đơn vị có sử dụng từ 10 lao động trở lên).  
Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ), từ ngày 01.01.2020 mức lương xây dựng trong thang lương, bảng lương cụ thể như sau:
Nếu người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ: Bà Nguyễn Thị A ký HĐLĐ làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại đơn vị B đóng trên địa bàn huyện Long Thành (vùng I) thì mức lương thấp nhất của bậc 1 trong thang, bảng lương là 4.420.000 đồng. 
Nếu người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A ký HĐLĐ làm công việc lái xe đơn vị B đóng trên địa bàn huyện Long Thành thì mức lương thấp nhất của bậc 1 trong thang, bảng lương là 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400 đồng.
Nếu người lao động nếu làm công việc hoặc chức danh công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%, công việc hoặc chức danh, công việc có điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất 7%. Việc xác định công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5% (xem bảng). Về số bậc trong thang, bảng lương của từng vị trí, chức danh công việc do cơ quan, đơn vị tự xây dựng. Ví dụ: Đơn vị A đóng trên địa bàn huyện Long Thành thì mức lương tối thiểu áp dụng khi xây dựng thang, bảng lương là: 4.420.000 đồng/tháng (vùng I). Thời gian xét nâng lương giữa các bậc lương do cơ quan, đơn vị xây dựng trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn tại đơn vị trước khi thực hiện áp dụng.

Nhóm  chức danh, vị trí công việc

Bậc lương

I

II

III

IV

V

VI

VII

1. Lái xe

Mức lương

4.729.400

4.965.870

5.214.163

5.474.871

5.748.615

6.036.046

6.337.848

2. Nhân viên làm vệ sinh (trừ vệ sinh trong nhà máy công nghiệp)

Mức lương

4.420.000

4.641.000

4.873.050

5.116.702

5.372.537

5.641.164

5.923.222

Về xây dựng quy chế trả lương, nâng bậc lương và quy chế tiền thưởng
Căn cứ quy định tại Điều 102 và Điều 103 Bộ luật Lao động, để có cơ sở chi trả các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc lương, tiền thưởng cho người lao động thì cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng để áp dụng tại cơ quan, đơn vị. 
Về quy chế tiền lương bao gồm các nội dung mức lương cơ bản, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương thử việc, lương khoán, lương thời gian, cách tính lương, các khoản phụ cấp, các khoản phúc lợi khác, kỳ hạn trả lương, tiền lương làm thêm giờ, công tác phí… Quy chế về nâng bậc, nâng lương bao gồm các nội dung về các điều kiện được xét nâng lương, thủ tục xét nâng lương, thời gian xét nâng bậc lương… Quy chế về tiền thưởng bao gồm các nội dung về mức tiền thưởng, đối tượng, điều kiện thưởng và các loại tiền thưởng như Tết Âm lịch, ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch, ngày Chiến thắng, Quốc tế lao động…
Quá trình xây dựng các quy chế phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức công đoàn cơ sở. Sau khi xây dựng xong các quy chế, cơ quan đơn vị phải thực hiện công bố công khai tại nơi làm việc để người lao động được biết, thực hiện. 
Về mức tiền lương tham gia BHXH của người lao động
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (khoản 1 Điều 3 Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/06/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Trong đó (i) Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do cơ quan, đơn vị xây dựng; (ii) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương; và (iii) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động; Lưu ý các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.
Ngoài ra, tại Điều 6, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có quy định cụ thể hơn như sau: (i) Các khoản phụ cấp để cộng vào tham gia BHXH bao gồm phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp có tính chất tương tự; và (ii) Các khoản không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại, điện thoại, nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan liên hệ Phòng Chính sách lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn.
 

Tác giả bài viết: Tiến Dũng (VP)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây