Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tham dự Hội nghị trực tuyến toàn ngành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thứ hai - 13/07/2020 10:43
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc: Trần Đình Liệu, Phạm Lương Sơn, Lê Hùng Sơn; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Tại điểm cầu BHXH tỉnh Đồng Nai có đồng chí Phạm Long Sơn Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; cùng Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH 10 huyện, thành phố.
image002
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu BHXH tỉnh Đồng Nai.
Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020; kịp thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 
Kết quả một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đạt được trong 6 tháng đầu năm:
Số người tham gia BHXH khoảng 15,144 triệu người, trong đó: BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người, BHXH tự nguyện là 670,8 nghìn người (tăng 96,8 nghìn người so với năm 2019); số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 182.984 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019); tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN khoảng 21.231 tỷ đồng, chiếm 5,3% số phải thu. 
Tổng số người tham gia BHXH được cấp sổ là 15,053 triệu người, đạt 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là 85,5 triệu người. 
Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cụ thể đã giải quyết 60.523 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 454.209 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.589.884 lượt người hưởng  chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 474.622 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 77,657 triệu lượt người; tổng số chi BHXH, BHTN là 169.509 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch năm.
BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN như: dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT theo định suất; dự thảo Thông tin quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; …
Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN một cách sâu rộng tới từng nhóm đối tượng cụ thể.
Tại Hội nghị, các điểm cầu tập trung chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác như: tình hình công tác thu, phát triển đối tượng 6 tháng đầu năm, các giải pháp hỗ trợ đơn vị gặp khó khăn do dịch Covid-19; việc rà soát, ngăn chặn tình trạng thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi; tình hình công tác thanh tra-kiểm tra trong bối cảnh tác động bởi dịch bệnh Covid-19… Đồng thời, các địa phương chia sẻ các giải pháp trong việc thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đôn đốc thu, giảm nợ, ngăn ngừa trục lợi BHXH, BHTN, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam đã thông qua những nhiệm vụ trọng tâm: 
Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ gồm Nghị quyết số 125/NQ/TW ngày 08/10/2018; Nghị quyết số 01/NQ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam…
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; xây dựng các giải pháp phấn đấu thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu, chi, phát triển đối tượng; Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng; Kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; hoàn thiện dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chỉ đạo: 
Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng triển khai các phương án, kịch bản điều hành nhằm tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Thứ hai, quản lý tốt chi phí khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được giao năm 2020.
Thứ ba, về quản lý bộ máy phải thực hiện theo tinh thần chung của Chính phủ và điều hành dự toán, điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến quản lý bộ máy. Hạn chế tổ chức các hội nghị mang tính chất hành chính. Chú trọng tổ chức các đợt phát động tuyên truyền, phối hợp Bưu điện tổ chức các hội nghị khách hàng để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.
Thứ tư, toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến; tích hợp kết nối liên thông để cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia…
Thứ năm, công tác thanh tra, kiểm tra phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thực hiện thanh tra đơn vị khi rà soát dữ liệu thấy có dấu hiệu vi phạm.
Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành, Đào Việt Ánh mong rằng, toàn ngành tập trung nguồn lực đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020./.
 

Tác giả bài viết: Mai Minh

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây