Bí thư huyện ủy Vĩnh Cửu làm việc với Bảo hiểm xã hội, Phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện để chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT

Thứ hai - 07/08/2017 20:05
Ngày 01/8/2017 dưới sự chủ trì của Đ/c Lâm Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Đ/c Phạm Minh Phước, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
Đ/c Nguyễn Văn Thành-Giám đốc BHXH huyện báo cáo tại buổi làm việc
Đ/c Nguyễn Văn Thành-Giám đốc BHXH huyện báo cáo tại buổi làm việc
Để thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU, Kế hoạch số 7568/KH-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 23/01/2017 của BCH Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017, Quyết định số 5164/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu về giao chỉ tiêu phát triển BHYT giai đoạn 2016-2020.
Ngày 01/8/2017 dưới sự chủ trì của Đ/c Lâm Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; Đ/c Phạm Minh Phước, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện.
Tại buổi làm việc, Đ/c Lâm Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu:
- Đối với BHXH huyện báo cáo tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 23/01/2017 của Huyện ủy và các giải pháp tiếp theo nhằm tiến tới BHYT toàn dân; báo cáo tình hình các công ty, đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT và tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.
- Đối với Phòng Y tế và Trung tâm y tế huyện đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó có khám chữa bệnh BHYT để góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện; đề ra các giải pháp để thu hút Bác sỹ về Trung tâm y tế của huyện làm việc.
vcu withhuyenuy1 DxO
Đ/c Nguyễn Hữu Tài (người đứng) Giám đốc Trung tâm y tế huyện
đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong cuộc họp Giám đốc BHXH huyện đã báo cáo với Bí thư Huyện ủy những kết quả nổi bật đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2017, cụ thể đã có 116.538/146.360 người dân trên địa bàn huyện tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 79,62 % so với dân số năm 2015 và đạt 77,97 % so với dân số năm 2016 là 116.538/149.450 người. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN cơ bản đạt được so với kế hoạch; công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH thực hiện đúng theo quy định; công tác tiếp nhận hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, Giám đốc BHXH huyện đã phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cụ thể:
- Công tác phát triển BHYT HSSV một số trường có số học sinh tham gia BHYT còn thấp, trong đó có Trường THCS và THPT Huỳnh Văn Nghệ có 673/1.141 học sinh tham gia tỉ lệ 58,98 %.
- Đối với phát triển BHYT hộ gia đình, tỷ lệ người dân tham gia BHYT một số xã còn thấp như: Phú Lý 9.403/13.793 đạt 68,17 %, xã Hiếu Liêm 3.870/5.605 đạt 69,05 %....
- Một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
 Sau khi nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân, Giám đốc BHXH huyện đã đề xuất các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trên cơ sở các giải pháp do BHXH huyện đề xuất và ý kiến tham gia chỉ đạo của Đ/c Phạm Minh Phước, Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện. Đ/c Lâm Văn Nghĩa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của BHXH huyện Vĩnh Cửu trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo: 
- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước có văn bản chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm học 2017-2018 tổ chức vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100 %.
- UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình từ nay đến cuối năm phải đạt tỷ lệ 84 % dân số có thẻ BHYT.
- UBND huyện thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra kiểm tra, xử lý nghiệm các công ty, đơn vị trốn đóng, để nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài.
- UBND huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sỹ, có chế độ đã nghộ hấp dẫn nhằm thu hút Bác sỹ về làm việc cho TTYT huyện. Kiến nghị với Sở Y tế, UBND tỉnh cải tạo đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc…để phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn.
- Đối với Văn phòng Huyện ủy: ngay trong tháng 8/2017 tham mưu văn bản cho Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 162-KH/TU, Kế hoạch số 7568/KH-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”, Thông tri số 17-TT/HU ngày 28/3/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2017 – 2020. Công tác phát triển BHXH, BHYT là một nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống, các chi đảng bộ trực thuộc cần tập trung nguồn lực, đề ra các giải pháp phát triển BHYT HSSV đạt 100%, bhyt hộ gia đình từ nay đến cuối năm 2017 phải đạt tỷ lệ bao phủ 84 % dân số tham gia BHYT. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, yêu cầu tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc phải nghiêm túc thực hiện.
- Giao Chi bộ BHXH huyện Vĩnh Cửu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:
+ Thường xuyên tham mưu, báo cáo cho Huyện ủy, UBND huyện tỷ lệ người dân, học sinh, sinh viên tham gia BHYT để có chỉ đạo kịp thời.
+ Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn rà soát, cung cấp tài liệu, tờ rơi, băng rôn, biểu ngữ, tuyên truyền, vận động, giải thích các quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT để phụ huynh, học sinh, người dân hiểu góp phần phát triển BHYT.
+ BHXH huyện phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tham mưu, báo cáo BHXH tỉnh, Sở Y tế giải quyết khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT ngày càng tốt hơn.
Việc Đ/c Lâm Văn Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy làm việc với UBND huyện, BHXH huyện, Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện, thể hiện sự quan tâm sâu sát của đồng chí Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

Tác giả bài viết: Văn Thành (BHXH Vĩnh Cửu)

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây