Cơ quan BHXH Việt Nam: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ hai - 08/01/2018 10:36
Chiều ngày 5/1/2018, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm có: Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có các Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu; Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Thường trực Đảng uỷ; Văn phòng Hội đồng quản lý; các đồng chí Thường vụ Công đoàn; Ban Nữ công; Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và hơn 500 công chức, viên chức các đơn vị giúp việc trực thuộc BHXH Việt Nam. 

 Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của cơ quan BHXH Việt Nam. 

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chánh Văn phòng cơ quan BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, trong năm 2017 mặc dù khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều công việc mang tính cấp bách, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, cùng với toàn Ngành đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành và lãnh đạo các đơn vị kịp thời, sát thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ bản được quan tâm giải quyết, tạo thuận lợi cho các đơn vị và BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ngành từng bước được nâng cao; tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc được sắp xếp, kiện toàn phù hợp; đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan BHXH Việt Nam đã có sự chuyển biến mạnh cả về ý thức và tinh thần trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tinh thần phối hợp giữa các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được phân định rõ ràng; tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, các cá nhân được khuyến khích, tạo điều kiện…
 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị.

BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Dược. Tham gia, góp ý nhiều dự thảo văn bản quan trọng như: dự thảo sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc...

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, quy trình quản lý của Ngành, trong đó có những văn bản quan trọng như: Quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Quy trình giao dịch điện tử; Quy định quản lý khai thác thông tin trên hệ thống thông tin giám định BHYT… Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Trong năm 2017, BHXH Việt Nam đã thường xuyên bám sát BHXH các tỉnh, thành phố trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ngành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Số người tham gia BHXH đạt khoảng 13,9 triệu người, bằng 100,8%; số người tham gia BHYT đạt khoảng 79,9 triệu người, bằng 102,1%; tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt khoảng 291.321 tỷ đồng, bằng 101,6%; tổng số nợ BHXH phải tính lãi khoảng 5.737 tỷ đồng, ở mức dưới 3% so với kế hoạch thu BHXH được giao (giảm 0,8% so với năm 2016); ước giải quyết cho 142.000 người hưởng BHXH hàng tháng; 717.000 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 620.000 người hưởng chế độ BH thất nghiệp; hỗ trợ học nghề 32.000 người; KCB BHYT 165 triệu lượt người.

Số người được cấp sổ BHXH là 13,8 triệu người, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 9,75 triệu sổ, đạt 70,9% so với số sổ BHXH phải trả. Tổng số người đã được cấp thẻ BHYT là 79,9 triệu người.

Phát huy những thành tích, khắc phục hạn chế, năm 2018 bên cạnh việc tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Ngành, các đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện các mục tiêu nêu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2013- 2017) và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các địa phương. Tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến độ và phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương để hướng dẫn hoặc đề xuất hướng tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành BHXH; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần trách của đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham gia Hội nghị cũng được nghe báo cáo hoạt động tài chính năm 2017; báo cáo Kết quả công tác công đoàn và phong trào CCVC năm 2017; báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2019 của Ban Thanh tra nhân dân; nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị nghiệp vụ như: kết quả và các giải pháp đẩy mạnh công tác Thu trong năm 2018; tổ chức tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; kết quả và sự phối hợp các đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra;…

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức viên chức cơ quan trong năm 2017, hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên,… góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đề cập một số kết quả nổi bật của Ngành trong năm vừa qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính trong năm 2017 được triển khai quyết liệt, đồng bộ với mục tiêu tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới tại Báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2018, mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với Báo cáo 2016, trong đó, chỉ số nộp thuế, BHXH xếp thứ 86/190 (tăng 81 bậc so với Báo cáo 2016). Đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành; thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp... ; cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Hệ thống thông tin Giám định BHYT kết nối gần 100% với cơ sở KCB. Với những kết quả đạt được, tại “Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT Việt Nam năm 2017”, Bộ Thông tin - Truyền thông đã đánh giá BHXH Việt Nam là cơ quan khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và được xếp hạng 2 trong Bảng xếp hạng chung khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan cần luôn đề cao trách nhiệm của mình đối với cơ quan, có mối quan hệ đồng nghiệp tốt, huy động toàn bộ công sức, trí tuệ của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ được giao. BHXH Việt Nam sẽ đảm bảo điều kiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ, công chức, viên chức; khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiệp vụ;… Tiếp nối thành công của năm 2017, vượt lên những khó khăn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam đoàn kết, năng động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo cơ quan, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chúc toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan cùng gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nhân dịp năm mới.

Hội nghị thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan BHXH Việt Nam nhằm thực hiện giám sát theo quy định với 07 thành viên. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước cơ quan BHXH Việt Nam năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng cơ quan BHXH Việt Nam hiện đại chuyên nghiệp – Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tại Hội nghị, Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Thứ trưởng Tổng Giám đốc BHXH trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Lưu Viết Tĩnh, nguyên Viện trưởng Viện khoa học BHXH; Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai tập thể và 01 cá nhân; 6 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương lao động hạng Ba cho đồng chí Lưu Viết Tĩnh, nguyên Việ trưởng Viện Khoa học BHXH

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể là Trung tâm Truyền thông và Ban Thu; 01 cá nhân là ông Đỗ Ngọc Thọ,- Phó Trưởng Ban Ban thực hiện chính sách BHXH.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương trao Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 06 tập thể.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn  trao bằng khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu trao bằng khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh trao bằng khen của Tổng Giám đốc cho các cá nhân.

Tác giả bài viết: PV-BHXHVN

  • Những tin mới hơn
  • Những tin cũ hơn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây